Algemene Principes

Deze algemene principes zijn opgesteld door Stichting 168 Million en zijn bedoeld voor alle vrijwilligers, bestuurders, partners, leveranciers of andere partijen gelieerd of enige relatie hebbende tot Stichting 168 Million.

Auteur: Juridische afdeling Stichting 168 Million
Gekeurd door: Het bestuur van stichting 168 Million |
Geschreven op: 22 Juli 2019

1. Inleiding

1.1 Wij zijn Stichting 168 Million, de onmisbare schakel tussen donateurs en mensen in nood met als doel het optimaliseren van de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden. Wij bieden gemak, controle en betrouwbaarheid voor iedere donateur, partner en medewerker.

1.2 We zijn een ANBI Stichting met een groot internationaal netwerk. Onze Algemene Principes vormen de basis voor ons handelen en zijn leidend bij onze besluiten om samen te werken met partnerorganisaties of samen wer- kingsverbanden aan te gaan. Wij verwachten van iedereen die bij of voor Stichting 168 Million werkt en van onze relaties dat zij zich houden aan onze Algemene Principes.

1.3 In de Algemene Principes staat beschreven wat wij verwachten van onze relaties en iedereen die bij of voor Stichting 168 Million werkt, alsmede wat zij van Stichting 168 Million mogen verwachten. Om bepaalde situaties verder uit te leggen, zijn er een aantal gedragscodes opgesteld. In deze codes wordt beschreven hoe te handelen in de betreffende situaties.

2. Betrouwbaarheid

2.1 Wij houden ons aan wet- en regelgeving. We verstrekken volledige, eerlijke, nauwkeurige en tijdige informatie in onze rapportages. Externe rapportages stellen we op aan de hand van de wettelijke voorschriften en de internationaal geldende standaarden.

2.2 Wij beschermen de eigendommen en informatie die aan ons zijn toevertrouwd. Onze donateurs kunnen erop rekenen dat we zorgvuldig, met discretie en volgens afspraak omgaan met alle data en gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Het is daarom van belang dat wij deze zaken met de grootst mogelijke zorg beschermen. Informatie die ons in vertrouwen is meegedeeld, zullen we onder alle omstandigheden als zodanig behandelen en niet in de openbaarheid brengen.

2.3 Wij communiceren open, eerlijk en transparant met iedereen die bij of voor Stichting 168 Million werkt, onze donateurs, onze partnerorganisaties ons bestuur, overheden, de pers en de samenleving.

3. Interne regelgeving

3. 1 Wij vermijden conflicterende belangen. Onze integriteit en reputatie zijn voor een groot deel afhankelijk van hoe onze vrijwilligers zich gedragen. Zorg er daarom voor dat je (iedere schijn van) conflicterende belangen ver- mijdt en handel integer.

3.2 Wij gebruiken middelen van de stichting niet voor ongeoorloofd persoonlijk gewin. Organisatiemiddelen zijn aan jou toe vertrouwd om je functie te kunnen uitvoeren. Maak geen gebruik van onze middelen om er zelf financieel of op andere wijze beter van te worden.

3.3 Wij verlangen, betalen of accepteren geen steekpenningen of ongepaste persoonlijke geschenken. Zorg ervoor dat je niet omkoopbaar bent, accepteer of betaal geen steekpenningen en aanvaard in dat kader geen persoonlijke en financiële voordelen.

4. Werkethiek en Anti-corruptie

4.1 Onze donateurs kunnen erop vertrouwen dat we onder alle omstandigheden eerlijk en transparant werken. We zullen geen ontoelaatbare praktijken uitoefenen om voordeel te behalen. We zullen ook geen misbruik maken van de belangrijke positie die we in sommige markten innemen. Wij voldoen volledig aan de relevante wetgeving inzake corruptie en omkoping die van toepassing is op Stichting 168 Million.

4.2 Wij zijn ervan overtuigd dat deze wetgeving gelijk is aan de huidige internationale wetgeving inzake omkoping en corruptie, waaronder de Britse omkopingswet (Bribery Act 2010), het Verdrag van de OESO inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, 1997 en de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act) uit 1977, zoals gewijzigd in 1988 en 1998 (Foreign Corrupt Practices Act Amendments).

4.3 Wij eisen van al onze leden, partnerorganisaties, relaties en leveranciers dat zij geheel voldoen aan alle wetgeving inzake omkoping en corruptie die op hen van toepassing is en dat zij omkoping en corruptie tegengaan d.m.v. een intern compliance programma dat gelijk is aan de huidige internationale wetgeving inzake omkoping en corruptie, waaronder de Britse omkopingswet (Bribery Act 2010), het Verdrag van de OESO inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, 1997 en de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act) uit 1977, zoals gewijzigd in 1988 en 1998 (Foreign Corrupt Practices Act Amendments).

4.4 Een schending van de relevante wetgeving inzake omkoping en corruptie door een onze leden, partnerorganisaties, relaties of leveranciers wordt gezien als een wezenlijke schending van een eventuele relevante overeenkomst en geeft Stichting 168 Million het recht een dergelijke overeenkomst of samenwerking per direct te beëindigen.

5. Respect en Diversiteit

5.1 Onze basisregels omtrent respect en diversiteit:

(A) Wij scheppen gelijke kansen voor al onze vrijwilligers en partners;
(B) Wij maken geen onderscheid op basis van leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, ras, godsdienst of seksuele geaardheid;
(C) Wij behandelen iedereen eerlijk en met respect voor privacy;
(D) Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers anderen eerlijk en
met respect behandelen;
(E) Wij bieden al onze medewerkers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
(F) We bieden onze medewerkers een veilige werkplek en gezonde arbeidsomstandigheden;
(G) We zetten ons in om risico’s op ziekte en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken.
(H) We doen alles binnen ons vermogen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers hun functie op een veilige wijze kunnen uitvoeren;
(I) Wij accepteren geen enkele vorm van bedreiging of geweld;
(J) Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede onderlinge verstandhouding en een prettige werksfeer.

6. Donateurgerichtheid

6.1 Wij streven ernaar onze donateurs de meest betrouwbare en efficiënte oplossingen te bieden. Onze donateurs kunnen ervan op aan dat we altijd naar de best denkbare en meest betrouwbare oplossingen zoeken om hun inzet of donatie te ondersteunen te optimaliseren en te vergroten.

7. Politieke Neutraliteit

7.1 Wij mengen ons niet in partijpolitiek. We zijn onafhankelijk en onpartijdig. We mengen ons niet in partijpolitiek en verstrekken geen leningen, giften of donaties aan politieke groeperingen. Een individuele of zakelijke inspanning voor een politieke partij mag nooit worden gekoppeld aan het merk stichting 168 Million.

8. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

8.1 Wij committeren ons aan de ontwikkeling en bevordering van een cultuur waarin de mensenrechten niet worden geschonden. We accepteren onze verantwoordelijkheid. We voelen ons vrij om onze maatschappelijke visie te geven op kwesties die van invloed zijn op het milieu, de wereld, het gelijkheidsbeginsel, onze activiteiten, onze vrijwilligers, ons bestuur en onze donateurs.

8.2 Wij hebben een zero-tolerance aanpak aangaande slavernij en mensenhandel, wij zullen alles binnen ons vermogen doen om slavernij en mensenhandel te voorkomen. Daarnaast verbinden wij ons ertoe ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties [en effectieve systemen en controles te implementeren en handhaven om te garanderen dat moderne slavernij en mensenhandel op geen enkele plek in ons bedrijf of onze toeleveringsketens plaatsvindt.

8.3 Wij verwachten van al onze contractanten, leveranciers en andere partnerorganisaties dat zij aan dezelfde strenge normen voldoen en verwachten dat onze partners dezelfde hoge eisen stellen aan hun eigen partners.

8.4 In het kader van onze activiteiten ondersteunen en streven wij ernaar ontwikkelingen te initiëren die het milieu en de samenleving duurzaam ten goede kunnen komen.

8.5 Stichting 168 Million streeft naar duurzaamheid en hoogwaardige kwaliteit. Wij stimuleren ontwikkelingen die het milieu en de samenleving ten goede komen. De maatschappij kan ervan op aan dat we zulke initiatieven, indien mogelijk en opportuun, in onze beleid opnemen. We dragen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderzoeken voortdurend hoe we die verder kunnen ontwikkelen.

9. Toepassing

9.1 De principes van Stichting 168 Million zijn van toepassing op vrijwilligers van Stichting 168 Million. Stichting 168 Million verwacht van haar relaties, partners, vrijwilligers, tussenpersonen en leveranciers dat zij voldoen aan de Stichting 168 Million Principes.

9.2 Wij benadelen vrijwilligers, partners en/of klanten niet voor tekorten die resulteren uit de naleving van de Stichting 168 Million Principes, voor het melden van wangedrag of vermeend wangedrag met betrekking tot deze principes of voor het nemen van geoorloofde maatregelen met betrekking tot wangedrag of vermeend wangedrag.

10. Klachten

10.1 Voor iedereen die klachten heeft over Stichting 168 Million bekijk ons document klachten procedure om te zien hoe een klacht bij ons in te dienen en hoe wij met de klachten om gaan. Indien er een klacht is die betrekking heeft op een van de business principes dat dient het principe duidelijk vermeld te worden zodat wij dit meenemen in het verwerken van de klacht.

11. Schending

11.1 Schending van de Principes Stichting 168 Million kan leiden tot disciplinaire maatregelen, ontslag en, indien wetten worden overtreden, het instellen van een civielrechtelijke of strafrechtelijke procedure.