Klachtenreglement

Dit klachtenreglement is opgesteld door Stichting 168 Million Nederland en is bedoeld voor alle donateurs, partners of mensen die op welke manier dan ook een klacht hebben over Stichting 168 Million. Het bevat bepalingen over de wijze waarop de klachten die tegen één of meer vrijwilligers, bestuurders of mensen gelieerd aan Stichting 168 Million worden ingediend en worden afgehandeld.

Auteur: Juridische afdeling Stichting 168 Million
Gekeurd door: Het bestuur van stichting 168 Million
Geschreven op: 22 Juli 2019
Laatste update: 1 augustus 2020

1. Indienen van een klacht

1.1 Een klager kan op de volgende manieren een klacht indienen bij Stichting 168 Million:
(A) schriftelijk: gericht aan Stichting 168 Million, t.a.v. Klachtenafhandeling.
(B) per e-mail: info@168million.com
(C) telefonisch.
(D) mondeling: aan een vrijwilliger of bestuurder van 168 Million.

1.2 Een klager dient bij het indienen van de klacht tenminste de navolgende gegevens kenbaar te maken:
(A) naam
(B) adres
(C) woonplaats van de Klager
(D) de aard
(E) een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.

1.3 Een klacht waarbij de gegevens zoals vermeld in artikel 3.2 niet vermeld worden of niet compleet zijn, wordt niet in behandeling genomen door Stichting 168 Million.

Indien redelijkerwijs mogelijk, zal Stichting 168 Million de Klager binnen drie Werkdagen nadat de klacht is ingediend, informeren dat de klacht niet in behandeling kan worden genomen omdat de gegevens niet compleet zijn.

1.4 Met het indienen van een klacht aanvaardt de Klager de inhoud van dit Klachtenreglement.

2. Behandeling van de klacht

2.1 De Klager ontvangt – indien redelijkerwijs mogelijk – binnen drie werkdagen nadat de klacht bij Stichting 168 Million is ingediend van Stichting 168 Million schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – een ontvangst bevestiging van de klacht waarin het referentienummer wordt vermeld.

Indien de klacht telefonisch of anderszins mondeling is ingediend bij Stichting 168 Million kan Stichting 168 Million de ontvangst van de klacht met vermelding van het referentienummer mondeling bevestigen.

2.2 Stichting 168 Million kan ter beoordeling en/of afwikkeling van de klacht de Klager of derden om nadere informatie verzoeken.

2.3 Stichting 168 Million heeft de intentie de klacht binnen 21 dagen nadat deze is ingediend, op een van de in artikel 2.1 genoemde wijze, af te handelen en de Klager daarover schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – te berichten.

2.4 Indien de klacht echter niet binnen 21 dagen kan worden afgehandeld, doet Stichting 168 Million daarvan met redenen omkleed schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – mededeling aan de Klager onder vermelding van de nadere termijn waarbinnen Stichting 168 Million de klacht zal behandelen. Stichting 168 Million zal de Klager vervolgens schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – binnen de nader bepaalde termijn berichten omtrent de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld.

3. Beeindiging van een klacht

3.1 Een klacht die op een van de in artikel 2.1 genoemde wijze is ingediend eindigt indien:
(A) de klager de klacht intrekt;
(B) na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte meer bestaat aan verdere behandeling van de klacht;
(C) Stichting 168 Million de klacht heeft afgehandeld zoals vermeld in artikel 4;

3.2 Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – mededeling gedaan aan de klager.

4. Geschillencommissie

4.1 Indien de Klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door Stichting 168 Million, kan de klager zich wenden tot de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

4.2 Voor internationale geschillen kan gebruik gemaakt worden van het Europese geschillenbeslechting (www.ec.europa.eu/consumers)