Gelijkheid

Onze strijd tegen uitsluiting

Geen enkel kind mag worden uitgesloten. Daarom vechten wij tegen elke vorm van uitsluiting van kinderen door de gemeenschap. Op dit terrein hebben we veel aandacht voor die kinderen die meestal uitgesloten worden: de armste kinderen, kinderen met een handicap en kinderen die deel uitmaken van een minderheidsgroep. Deze kinderen riskeren vergeten te worden en geen toegang te hebben tot verschillende voordelen en diensten.

Gender equality

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen; formeel hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten. Dat is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk worden vrouwen in veel landen nog steeds achtergesteld. Een wereldwijd gesteund project had als doelstelling dat in 2015 evenveel meisjes als jongens naar school gaan in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Helaas bleek het doel niet haalbaar. Of je als jongen of als meisje ter wereld komt, bepaalt in veel landen in grote mate hoe je leven eruit ziet. In veel landen staat de man nog aan het hoofd van het gezin. Eén derde van de vrouwen is wel eens seksueel misbruikt en twee derde van de arme mensen in de wereld is vrouw. En in veel arme landen mogen meisjes niet naar school omdat de ouders dit niet nuttig vinden. Later blijven ze toch thuis om voor het huishouden en de kinderen te zorgen.

Situatie in het onderwijs


In het hoger onderwijs zijn weinig vrouwen te vinden. In totaal bereikt slechts 4% van de landen in ontwikkelingsregio’s een gelijke man-vrouwverhouding. De grootste problemen met het achterstellen van vrouwen zijn er in Sub-Saharisch Afrika en Zuid-Azië. In Noord-Afrika heeft slechts 19% van de vrouwen een betaalde baan. In 78 landen ligt het percentage werklozen onder hoogopgeleide vrouwen hoger dan onder mannen met dezelfde opleiding. Helaas krijgen vrouwen en mannen daar niet hetzelfde voor betaald.

1,4 miljard meisjes en vrouwen leven in landen waar genderongelijkheid extreem is.

Help mee – strijd voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.