Privacy-statement en Algemene voorwaarden

168 Million Nederland gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar online producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. 168 Million houdt zich in alle gevallen aan de privacywetgeving.

Auteur: Juridische afdeling Stichting 168 Million
Gekeurd door: Het bestuur van stichting 168 Million
Geschreven op: 22 Juli 2019
Laatste update: 1 augustus 2020

Let op, geen herroepingsrecht

Er zit geen herroepingsrecht op jouw donatie, wij willen jou bewust maken dat na jouw donatie wij per direct zullen beginnen met de de aanschaf van de nodige materialen voor jouw gedoneerde item. Hierdoor zal jij toestemming moeten geven, om akkoord te gaan met het verval van jouw herroepingsrecht.

De aanschaf van een product uit de shop is een donatie.

AANSPRAKELIJKHEID

De op deze pagina omschreven voorwaarden zijn van toepassing op consumenten en bedrijven die de de shop bezoeken en gebruiken. De consument of firma gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen zodra ze de shop gebruiken of bezoeken. Deze shop behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument of de firma om regelmatig de voorwaarden te lezen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES (ALFABETISCH)

1.1 Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

1.2 Donatie: een door de gevende partij aan 168Million geschonken geldbedrag

1.3 Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan 168Million

1.4 Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van 168Million, een donatie doet aan 168Million

1.5 Statuten: 168Million heeft tot doel al datgene te doen dat een bijdrage kan leveren aan het maken van een leefbare wereld voor alle kinderen.

1.6 Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van 168Million aan 168Million

1.7 Ontvangende partij: de rechtspersoon 168Million die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan 168Million

2.2 De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 168Million behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

ARTIKEL 3. RECHTEN ONTVANGENDE PARTIJ, 168MILLION

3.1 Online donaties komen volledig ten goede aan 168Million.

3.2 168Million is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3.3 Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op 168Million nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van 168Million is bijgeschreven.

3.4 Aansprakelijkheid: 168Million aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart 168Million voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan 168Million.

ARTIKEL 4. RECHTEN GEVENDE PARTIJ

4.1 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een donatie formulier van 2 (twee) werkdagen.

ARTIKEL 5. PLICHTEN STICHTING 168MILLION

5.1 168Million verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig met de statuten.

5.2 168Million neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. 168Million aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3 Alle personen die namens 168Million bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan

ARTIKEL 6. PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

6.1 Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2 Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3 De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op;

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

6.5 168Million doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

6.6 De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

ARTIKEL 7. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1 GDPR
De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw daaraan verbonden rechten zijn essentieel. In dit verband voldoen wij aan de betreffende Europese regelgeving: GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming).

7.2 Wat is de GDPR?
GDPR is de nieuwe referentie betreffende gegevensbescherming op Europees vlak, en heeft tot doel het kader en de beheerspraktijken omtrent het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens te versterken.

De regels van de GDPR vervangen de richtlijn 95/46/EU, en zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op alle openbare en particuliere bedrijven van de lid-staten van de Europese Unie. In het bijzonder organisaties die:
• Goederen en diensten aanbieden op de (eengemaakte) EU markt.
• Gegevens van EU inwoners verzamelen en verwerken.
Merk op dat de verordening ook van toepassing is op bedrijven die niet gevestigd zijn in de EU van zodra zij persoonsgegevens van ingezetenen in de EU verzamelen en verwerken.

De regels en verplichtingen van de GDPR zijn van toepassing op de verwerking – geautomatiseerd of niet – van de persoonsgegevens; zijnde iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder identificeerbare natuurlijke persoon verstaat men een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden door verwijzing naar een identificatie, zoals een naam, nummer, locatiegegevens, een online identificatie, of aan één of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De verwerking van gegevens, in de interpretatie van de GDPR, verwijst naar het verzamelen, toegang tot, opslag, manipulatie, vernietiging en raadpleging van gegevens.

7.3 Van wie worden persoonsgegevens verzameld en bewaard?
– Geïnteresseerden in het doel en de campagnes van 168 million.
– Mensen die deelnamen aan ten minste één actie, campagne of fondsenwerving, georganiseerd door 168 Million.
– Donateurs
– Sympathisanten

7.4 Welke gegevens?
Afhankelijk van de situatie en onder voorbehoud van instemming van de betrokken persoon, verzamelt en bewaart 168 Million de volgende gegevens:
– Naam en voornamen
– Geslacht
– De taal
– Geboortedatum
– Woon- en verblijfplaats
– Privé- en professionele e-mailadressen
– Vast en mobiel telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam
– Bedrijfsfunctie
– Afbeeldingen en foto ‘s
– Alle gevoelige gegevens met betrekking tot de begunstigden, de vrijwilligers en de donateurs van de organisatie

7.5 Welke gegevens?
Gegevens kunnen worden verzameld via:
– Inschrijvingsformulieren op de site
– Telefonische, deur-aan-deur en straatcampagnes
– verzoeken om informatie of ondersteuning per e-mail of telefoon op de website
– spontaan aangeboden

7.6 Waarom worden de gegevens opgeslagen?
168 Million bewaart de bovenstaande gegevens voor het verwerken van de verzoeken van betrokkenen, waaronder:
– Het op de hoogte houden van donateurs en sympathisanten betreffende huidige acties en toekomstige behoeften
– Het bedanken en betrokken houden van donateurs en sympathisanten
– Donateurs en sympathisanten uitnodigen om nieuwe bijdragen te doen (eenmalige of maandelijks giften, donaties, aankopen, legaten…)
– Het verbeteren van de dienstverlening aan donateurs en sympathisanten.
– Het informeren van donateurs en sympathisanten omtrent updates van web-sites en sociale media gerelateerd aan de organisatie en actualiteiten.
– Het genereren van statistieken.
– De meest doelmatige en passende ondersteuning aanbieden aan begunstigden en vrijwilligers.

7.7 Waar worden de gegevens opgeslagen en wie heeft toegang?
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in database- en bestandssystemen die behoren tot de 168 Million. Gegevens, verzameld en opgeslagen door 168 Million, zijn toegankelijk voor geautoriseerd personeel van 168 Million. Ze worden niet meegedeeld aan andere aan derden.

7.8 Hoe lang worden deze gegevens opgeslagen?
Gegevens met betrekking tot diegenen die niet instemmen met de bewaring ervan voor andere doeleinden dan het beantwoorden van hun specifieke vraag, worden niet langer bewaard dan nodig voor de verwerking van de vraag. Deze periode kan 30 tot 60 dagen in beslag nemen voor informatieaanvragen, didactisch materiaal, aankopen, unieke giften of deelname aan een actie.
De gegevens van mensen die blijk geven van interesse in de acties, activiteiten en toekomstige campagnes van 168 Million, evenals gegevens van zij die betrokken zijn bij donaties, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de (GDPR) verordening, namelijk: gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.

7.9 Wat zijn de rechten van de betrokkenen?
Een van de belangrijkste doelstellingen van de GDPR is de verbetering van de rechten van Europese ingezetenen, waaraan de volgende rechten zijn verleend:
– Het recht op toegang tot hun gegevens.
– Het recht op (laten) corrigeren van hun onjuist gegevens.
– Het recht op vergetelheid die verwijdering van alle gerelateerde gegevens vereist.
– Het recht op het beperken van de verwerking van hun gegevens.
– Het recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens, wat toelaat dat een persoon de gegevens die hij/zij heeft verstrekt kan opvragen in een gemakkelijk te gebruiken formaat en, indien nodig, deze over kan dragen aan een derde partij.

7.10 Hoe deze rechten uit te oefenen?
Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met 168 Million per:
– e-mail naar info@168million.com

168 Million verbindt zich ertoe een antwoord te formuleren binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, dat kan bestaan uit:
– De acties genomen in positieve respons op het verzoek; of
– De noodzaak om de responstijd te verlengen met twee maanden in complexe gevallen, met vermelding van de redenen voor deze verlenging; of
– Bij negatief antwoord, de reden(en) voor de weigering, alsook het informeren omtrent de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, of in beroep te gaan bij de rechtbank.

ARTIKEL 8. COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn geplaatst door websites die u bezoekt.

8.1 168 Million maakt gebruik van cookies ter verbetering van het gebruik en functioneren van haar website. De opslag van cookies op uw computer biedt 168 Million een eenvoudige manier en methode om uw sessie te beheren, te personaliseren en de gebruikerservaring tijdens uw bezoek aangenamer te maken. Tot slot gebruikt 168 Million cookies om U op de hoogte te houden van haar acties wanneer U andere sites bezoekt.

8.2 168Million maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

8.3 Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. 168Million zal gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

8.4 Instellingen voor cookies wijzigen? Het is mogelijk op elk gewenst moment de instellingen voor cookies te wijzigen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen.

8.5 De soorten cookies die worden gebruikt:

8.5.1 Cookies voor sessie-beheer
Cookies voor het beheer van gebruikerssessies laten toe gebruikersinstellingen te bewaren gedurende de consultatie van verschillende webpagina’s, alsook automatisch af te sluiten wanneer de gebruiker het navigatievenster sluit.
Deze sessie-cookies zorgen er voor dat, eens de goedkeuring omtrent het gebruik van cookies is gegeven, het pop-up venster omtrent het gebruik van cookies niet meer weergegeven wordt. Deze cookies zijn vereist voor het functioneren van de site en hun levensduur is beperkt tot de duur van de gebruikerssessie (tot het sluiten van tabblad / browser).

8.5.2 Cookies voor het beheer van voorkeuren
Deze cookies worden gebruikt om de gebruikersnaam en -taal bij opeenvolgende bezoeken te onthouden, om zo de sessie op maat van de (taal van de) gebruiker af te stemmen. Dit soort cookies wordt gedurende maximaal twee jaar bewaard.

8.5.3 Cookies voor statistieken
Statistische cookies laten toe om anonieme gegevens te verzamelen over elk bezoek aan de site, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op de site, de locatie van de gebruiker, de gebruikte browser, of de bezochte pagina’s. Deze anonieme gegevens laten toe het gedrag van bezoekers tijdens hun navigatie op de site te analyseren. Sommige van deze cookies hebben een persistent (blijvend) karakter.

8.5.4 Marketing cookies
Deze cookies optimaliseren de weergave van de publicitaire boodschappen (banners) bij personen die hebben aangegeven belangstelling te hebben in 168 Million activiteiten, tijdens het bezoek aan andere deelplatformen zoals facebook, bing, google, linkedin, twitter, youtube of andere sites met vergelijkbare reclamediensten. De door deze cookies verzamelde gegevens omvatten het IP-adres, de locatie, het gebruikte toesteltype, de bezochte pagina’s en de advertenties waarop de gebruiker heeft geklikt. Dit soort cookies wordt maximaal gedurende twee jaar bewaard.

ARTIKEL 9. CLICKGEDRAG

9.1 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s. Daardoor kan 168Million de inrichting van de website optimaliseren.

ARTIKEL 10. SLOTBEPALINGEN

10.1 De disclaimer en het privacystatement die 168Million hanteert zijn onverkort van toepassing.

10.2 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen 168Million en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

10.3 Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.